Varför sotar man?

Sotningen görs för att förebygga bränder.

Hur ofta sotar man?

I och med Lagen om skydd mot olyckor, som kom 2004-01-01, har varje kommun möjlighet att själva besluta om sotningsfrister. Tidigare var det samma sotningsfrister i hela Sverige. Sotningsfristerna för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg redovisas på sidan "Sotning och brandskyddskontroll, taxor, frister".

Hur ofta ska brandskyddskontroll utföras?

Intervallerna för brandskyddskontrollen är samma över hela Sverige. En värmepanna som eldas med fast bränsle, t ex ved, pellets eller flis, ska kontrolleras vart tredje år. Med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets ska kontrolleras vart sjätte år. En oljeeldad centralvärmeanläggning ska kontrolleras vart sjätte år.

En lokaleldstad som används som huvudsaklig värmekälla ska kontrolleras vart tredje år. Som huvudsaklig värmekälla betraktas en lokaleldstad där årsförbrukningen av bränsle uppgår till minst 1 m3. En lokaleldstad som inte används som huvudsaklig värmekälla, ska kontrolleras vart sjätte år.

Får man sota själv?

Ja! Naturligtvis får man sota sin anläggning själv. Man är dock tvungen att låta sotaren göra sitt jobb också. I och med att Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft, finns dock en möjlighet att sköta om all sotning av sin egen anläggning. Man kan ansöka hos sin kommun om att sköta sotningen av sin egen anläggning.

För att själv få ansvara för sotningen av sin anläggning i Fagersta, Norberg eller Skinnskatteberg krävs att man deltar i en utbildning som har tagits fram av Svenska Brandskyddsförbundet, eller att man visar att man på annat sätt har skaffat sig tillräcklig kompetens. För Fagersta och Norberg lämnas ansökan till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. För Skinnskatteberg kontaktar man Räddningschef Kenneth Johansson. Brandskyddskontrollen får man dock inte utföra själv.

Vill du läsa mer om sotning?

Här är några bra länkar: www.skorstensfejare.se är Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbunds hemsida. www.msb.se/sotning är  Statens Räddningsverks hemsida. Under sotning står en del om t ex brandskyddskontrollen. Om du går till www.energimyndigheten.se så får du dessutom en massa bra energispartips.

SSR-Godkänd Besikting