Sotningstaxor

Grundavgift Fagersta och Norberg

Taxorna för sotning och brandskyddskontroll bestäms av respektive kommun, samt justeras årligen genom ett index som bestäms av Sveriges Kommuner och Landsting.

Sotningstaxa Fagersta och Norberg inkl.moms

Taxorna för sotning och brandskyddskontroll bestäms av respektive kommun, samt justeras årligen genom ett index som bestäms av Sveriges Kommuner och Landsting.

Information om användande av sotsug i Fagersta och Norberg. Av arbetsmiljöskäl, samt för att minsta nedsmutsningen hos er, kan vi behöva använda sotsug när vi sotar era eldstäder. Vi debiterar er en mindre avgift för detta. I Fagersta och Norberg är denna avgift inte reglerad i den kommunala sotningstaxan.

Vi behöver därför få er tillåtelse att använda sotsugen samt att debitera er för detta. Kostnaden för sotsug är för närvarande 30 kronor inkl. moms. Priset justeras årligen i samband med att sotningstaxan indexregleras. Denna kostnad ska täcka avgifter till VAFAB för deponering av sot och aska, underhåll, tömning, rengöring och reparationer av sotsugarna. Observera att om ni inte godtar att vi använder sotsug kan ni komma att behöva tillhandahålla egen sotsug för oss att använda vid sotning hos er, då en del anläggningar inte går att sota utan sotsug. Plåtkärl med tätslutande lock ska alltid tillhandahållas av fastighetsägaren vid sotning.”

Brandskyddskontrollstaxa Fagersta & Norberg

Grundavgift sotning Skinnskatteberg

Sotningstaxa Skinnskattebergs kommun inkl.moms

Taxorna för sotning och brandskyddskontroll bestäms av respektive kommun, samt justeras årligen genom ett index som bestäms av Sveriges Kommuner och Landsting.

Brandskyddskontrollstaxa Skinnskatteberg

Vad är Grundavgiften?

Grundavgiften ska bland annat täcka resor till och från fastigheten och administrativa kostnader i samband med sotningen eller brandskyddskontrollen. Varför är grundavgiften högre för vissa och lägre för andra? Sotningen är ett kommunalt ansvar. Det betyder att det ska vara samma kostnad oavsett var i en kommun man har sitt hus. Grundavgiften kan dock skilja sig från kommun till kommun. Storleken på grundavgiften är bland annat beroende av storleken på kommunen, samt hur tätt det är mellan husen. Grundavgiften för fritidshus är högre beroende på att dessa oftast inte ligger i tätorten. Restiden till och från fritidshusen är generellt sett längre än till och från en permanentbostad.